.Okularnicy for Glasses Project Magazine.

.Okularnicy for Glasses Project Magazine.

fotografia i fotomontaż: Ilona Celina Rorzkowska – Witowska
dla Glasses Project Magazine

Info
Kategoria:

FOTOGRAFIA, ILUSTRACJA

Date:

3 grudnia 2017

STRONA 1i2 – z napisami
Unssstitled-1
Untitsslddded-1
Untitlexxxd-1
Untitssled-1
Untdddtssled-1
STRONY 4 i 5 v2