REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ILONACELINA

§1 Postanowienia Ogólne
1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem IlonaCelina.com

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem IlonaCelina.com (zwany dalej: Sklep internetowy IlonaCelina),
jest prowadzony przez Ilonę Celinę Rorzkowską-Witowską,

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt:
1) numer telefonu: tel.: 530-321-731
2) adres poczty elektronicznej: dziendobry@ilonacelina.com

1.4. Regulamin sklepu internetowego IlonaCelina.com/sklep umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej IlonaCelina.com
w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

§ 2 Definicje
Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:
2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

2.2. Przedsiębiorca/Sprzedawca/Usługodawca – w tym przypadku oznacza osobę fizyczną, która wykonuje
działalność nieewidencjonowaną – została ona uregulowana w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
Regulacja ta obowiązuje od 30 kwietnia 2018 r. i jest szczegółowo wyjaśniona w art.5.
Sprzedawaca:
Ilona Celina Celina Rorzkowska-Witowska
dziendobry@ilonacelina.com
IlonaCelina.com

2.3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem IlonaCelina.com/sklep przez właścicielkę: Ilona Celina Rorzkowska-Witowska

2.4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740), 2.7. Towary oraz Usługi
– wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,

2.4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu
art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),

2.5. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach
Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta,
Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,

2.6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy,
która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto oraz są wyrażone w złotych polskich.

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu IlonaCelina.com/sklep, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową,
a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy
– zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym IlonaCelina.com/sklep kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie.
Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym IlonaCelina.com/sklep konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym IlonaCelina.com/sklep konieczne jest posiadanie urządzenia
z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura
lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia,
na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.

3.7. Strona Sklepu internetowego IlonaCelina.com/sklep posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym IlonaCelina.com/sklep można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska,
adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu
Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego
do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia.
Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego
Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej
informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym IlonaCelina.com/sklep jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§ 5 Sposób płatności i termin płatności

5.1. W sklepie IlonaCelina.com/sklep istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:
– przelew na konto bankowe Sprzedawcy,
– za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych

5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego,
na który należy przelać właściwą kwotę.
Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu IlonaCelina.com/sklep zamówienie jest przekazywane do realizacji.

5.3. Sklep internetowy IlonaCelina.com/sklep umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów
płatności elektronicznych czyli za pośrednictwem: Blue Media

5.4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umorzy sprzedaży.

§ 6 Dostawa

6.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem
wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.

6.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych IlonaCelina.com/sklep wynosi 7dni roboczych.
Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym.
W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:
InPost Paczkomaty i Inpost Kurier

6.4. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient,
są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

6.5. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.

§ 7 Zwroty

7.1. Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

7.2. Aby skorzystać z prawa zwrotu – Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy za pomocą jednoznacznego
oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: dziendobry@ilonacelina.com
przed upływem 14 dni od dnia otrzymania paczki.

7.3. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – towar musi zostać dostarczony do Sprzedającego w stanie niezmienionym
i wysłany w sposób chroniący go przed zniszczeniem.
W przypadku niespełnienia tych warunków: zwrot produktu może zostać odrzucony.

7.4. Zwrot produktu jest realizowany na koszt Klienta. Po stwierdzeniu, że produkt nie został uszkodzony i jest w stanie nienaruszonym
– drogą elektroniczną Sprzedawca prześle informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu
i dokona przelewu pieniędzy nie później niż 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.5. Zwrot płatności zostanie dokonany w ten sam sposób jak przy zakupie, czyli za pomocą przelewu bankowego.

§8 Reklamacje

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.

8.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.

8.3. Uszkodzenie w transporcie:

Przed ode­bra­niem prze­syłki od kuriera należy koniecznie spraw­dzić,
czy opa­ko­wa­nie nie ule­gło uszko­dze­niu w trans­por­cie.

W przy­padku, gdy opa­ko­wa­nie prze­syłki nosi ślady uszko­dze­nia, należy nie przyj­mo­wać prze­syłki
i w obec­no­ści kuriera spo­rzą­dzić pro­to­kół szkód oraz skon­tak­to­wać się ze Sprzedawcą.
Pro­to­kół powi­nien zawie­rać: datę, godzinę dostawy oraz opis szkód.
Spraw­dze­nie prze­syłki przy odbio­rze jest nie­zbęd­nym warun­kiem uwzględ­nie­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń
z tytułu utraty lub uszko­dze­nia prze­syłki w trans­por­cie.

8.4. Wady fabryczne:
Jeżeli towar jest fabrycz­nie uszko­dzony lub nie­zgodny z opi­sem:
pro­szę o zło­że­nie rekla­ma­cji i przesłanie jej pocztą elektroniczną.
dziendobry@ilonacelina.com

W oświadczeniu należy:
– opisać szczegółowe powody reklamacji produktu
– podać formę rekompensaty (wymiana produktu na wolny od wad, obniżka ceny, odstąpienie od umowy),
– należy także podać adres zwrotny.
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Klienta mailowo o wyniku postępowania reklamacyjnego.
W przy­padku uzna­nia zgło­szo­nej rekla­ma­cji, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji,
towar wadliwy zosta­nie wymie­niony na inny, peł­no­war­to­ściowy.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Klientowi szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji

i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na mój koszt reklamowany produkt.

W przypadku pomyślnego rozpatrzenia reklamacji, zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności,
jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

Reklamowany produkt należy zwrócić na adres, który zostanie przesłany w mailu.

8.5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
8.5.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
8.5.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
8.5.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.6. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.6.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa
w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.),
z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich
określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie

określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).
8.6.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.6.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

§ 9 Dane osobowe

9.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

9.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego na stronie IlonaCelina.com

§ 10 Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie.
Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego,
to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego IlonaCelina.com/sklep
zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym IlonaCelina.com 11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2022