ZWROTY I REKLAMACJE

ZWROTY

Jako konsument masz prawo zwrócić zakupiony produkt bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru.
Aby skorzystać z prawa zwrotu – musisz poinformować mnie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy za pomocą jednoznacznego
oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: dziendobry@ilonacelina.com przed upływem 14 dni od dnia otrzymania paczki.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – towar musi zostać dostarczony do mnie w stanie niezmienionym
i wysłany w sposób chroniący go przed zniszczeniem.
W przypadku niespełnienia tych warunków: zwrot produktu może zostać odrzucony.

Zwrot produktu jest realizowany na Twój koszt. Po stwierdzeniu, że produkt nie został uszkodzony i jest w stanie nienaruszonym
– drogą elektroniczną prześlę informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu
i dokonam przelewu pieniędzy nie później niż 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrot płatności zostanie dokonany w ten sam sposób jak przy zakupie, czyli za pomocą przelewu bankowego.|

REKLAMACJE

Uszkodzenie w transporcie:

Przed ode­bra­niem prze­syłki od kuriera należy koniecznie spraw­dzić,
czy opa­ko­wa­nie nie ule­gło uszko­dze­niu w trans­por­cie.

W przy­padku, gdy opa­ko­wa­nie prze­syłki nosi ślady uszko­dze­nia, należy nie przyj­mo­wać prze­syłki
i w obec­no­ści kuriera spo­rzą­dzić pro­to­kół szkód oraz skon­tak­to­wać się ze mną.
Pro­to­kół powi­nien zawie­rać: datę, godzinę dostawy oraz opis szkód.
Spraw­dze­nie prze­syłki przy odbio­rze jest nie­zbęd­nym warun­kiem uwzględ­nie­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń
z tytułu utraty
lub uszko­dze­nia prze­syłki w trans­por­cie.

Wady fabryczne:
Jeżeli towar jest fabrycz­nie uszko­dzony lub nie­zgodny z opi­sem:
pro­szę o zło­że­nie rekla­ma­cji i przesłanie jej pocztą elektroniczną.

W oświadczeniu należy:
– opisać szczegółowe powody reklamacji produktu
– podać formę rekompensaty (wymiana produktu na wolny od wad, obniżka ceny, odstąpienie od umowy),
– należy także podać adres zwrotny.
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformuję Ciebie mailowo o wyniku postępowania reklamacyjnego.
W przy­padku uzna­nia zgło­szo­nej rekla­ma­cji, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji,
towar wadliwy zosta­nie wymie­niony na inny, peł­no­war­to­ściowy.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażę Tobie szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji
i w ciągu 14 dni roboczych odeślę na mój koszt reklamowany produkt.

W przypadku pomyślnego rozpatrzenia reklamacji, zwrotu płatności dokonam przy użyciu takich samych sposobów płatności,
jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

Reklamowany produkt należy zwrócić na adres, który prześlę w mailu.

W razie wątpliwości, zapraszam do kontaktu pod adresem – dziendobry@ilonacelina.com